We zijn de ideale partner voor het installeren van uw nieuwe verwarmingsketel

Als installateur werken wij alleen met de beste merken en zorgen ervoor dat elke verwarmingsinstallatie niet alleen net maar ook veilig geinstalleerd is.
 

Lees verder

een constante temperatuur in huis en toch minder stookkosten betalen?

Kies dan voor een Energiezuinige A++ verwarmingsketel. Wij geven u tips en informatie voor de aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel.

Lees verder

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Art. 1

Elke verkoop, dienst en/of prestatie, afgesloten door GEDA vof, BE0691.757.181, is zonder uitzondering onderworpen aan de hierna bepaalde algemene voorwaarden, niettegenstaande alle strijdige bedingen, die op de documenten van onze klanten kunnen voorkomen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door GEDA vof zijn aanvaard.

 

Art. 2

Behalve indien anders aangegeven in de bestelling, zijn de prijzen vast en niet vatbaar voor herziening.

Alle omstandigheden die redelijkerwijze bij de overeenkomst door GEDA vof niet te voorzien waren en die de uitvoering van het contract zwaarder maken, en indien een belangrijk nadeel werd geleden, geven recht op de ontbinding of herziening van het contract.

 

Art. 3

GEDA vof is er niet toe gehouden meer werkzaamheden dan voorzien te verrichten dan wanneer daartoe een schriftelijke opdracht werd gegeven en de prijs voorafgaandelijk werd overeengekomen.

Bij éénzijdige verbreking van het contract door de opdrachtgever, zal door deze 20% van de prijs der nog uit te voeren werken verschuldigd zijn ten titel van forfaitaire vergoeding, te vermeerderen met de prijs van de reeds gemaakte kosten

 

Art. 4

De facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.

  1. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld binnen deze termijn wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een rente van 18% per jaar vanaf de vervaldag.
  2. Bovendien wordt bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van 125€.

 

Art. 5

Klachten, of om het even welke andere bezwaren, zijn slechts geldig, indien ze, schriftelijk en binnen 10 dagen na factuurdatum GEDA vof bereiken.

 

 

Art. 6

Elke overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken te Oudenaarde bevoegd.

 

Art. 7

Wijziging van een of meerdere van de clausules hierboven, brengen geen enkele wijziging mee van de overige clausules die van strikte toepassing blijven.